📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

  عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

  🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۹ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ردیف

  شرح

  تولیدکننده

  قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

  قیمت پایه عرضه (ریال)

  قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

  مقدار عرضه (تن)

  میزان تقاضا (تن)

  میزان معامله (تن)

  ۱

  کاتد مس

  شرکت ملی صنایع مس ایران

  ۷۲۰,۰۳۳

  ۷۴۰,۳۶۰

  ۷۴۰,۳۶۰

  ۳,۰۰۰

  ۳۰۰۰

  ۳۰۰۰

  ادامه مطلب


        📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

        عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

        🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۲ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

        ردیف

        شرح

        تولیدکننده

        قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

        قیمت پایه عرضه (ریال)

        قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

        مقدار عرضه (تن)

        میزان تقاضا (تن)

        میزان معامله (تن)

        ۱

        کاتد مس

        شرکت ملی صنایع مس ایران

        ۷۱۵,۵۲۱

        ۷۲۰,۰۳۳

        ۷۲۰,۰۳۳

        ۳,۰۰۰

        ۱۶۲۰

        ۶۲۰

        ادامه مطلب

         📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

         عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

         🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۵ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

         ردیف

         شرح

         تولیدکننده

         قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

         قیمت پایه عرضه (ریال)

         مقدار عرضه (تن)

         ۱

         کاتد مس

         شرکت ملی صنایع مس ایران

         ۷۰۵,۳۵۰

         ۷۱۵,۵۲۱

         ۱۰۰۰

         ادامه مطلب

          📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

          عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

          🔊 عرضه کاتد مس برای ۸ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

          ردیف

          شرح

          تولیدکننده

          قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

          قیمت پایه عرضه (ریال)

          مقدار عرضه (تن)

          ۱

          کاتد مس

          شرکت ملی صنایع مس ایران

          ۶۷۵,۹۰۷

          ۷۰۵,۳۵۰

          ۳۰۰۰

          ادامه مطلب

           دسته‌بندی

           سایز (اینچ)

           ضخامت (اینچ)

           سبد خرید