📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۲ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف

شرح

تولیدکننده

قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

قیمت پایه عرضه (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

مقدار عرضه (تن)

میزان تقاضا (تن)

میزان معامله (تن)

۱

کاتد مس

شرکت ملی صنایع مس ایران

۷۱۵,۵۲۱

۷۲۰,۰۳۳

۷۲۰,۰۳۳

۳,۰۰۰

۱۶۲۰

۶۲۰

ادامه مطلب

  📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

  عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

  🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۵ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ردیف

  شرح

  تولیدکننده

  قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

  قیمت پایه عرضه (ریال)

  مقدار عرضه (تن)

  ۱

  کاتد مس

  شرکت ملی صنایع مس ایران

  ۷۰۵,۳۵۰

  ۷۱۵,۵۲۱

  ۱۰۰۰

  ادامه مطلب

   📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

   عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

   🔊 عرضه کاتد مس برای ۸ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ردیف

   شرح

   تولیدکننده

   قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

   قیمت پایه عرضه (ریال)

   مقدار عرضه (تن)

   ۱

   کاتد مس

   شرکت ملی صنایع مس ایران

   ۶۷۵,۹۰۷

   ۷۰۵,۳۵۰

   ۳۰۰۰

   ادامه مطلب

    📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

    عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

    🔊 عرضه کاتد مس برای ۱ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ردیف

    شرح

    تولیدکننده

    قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

    قیمت پایه عرضه (ریال)

    مقدار عرضه (تن)

    ۱

    کاتد مس

    شرکت ملی صنایع مس ایران

    ۶۶۴,۱۲۵

    ۶۷۵,۹۰۷

    ۳۰۰۰

    ادامه مطلب

     📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸

     عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

     دسته بندی : ملی مس ایران

     🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۴ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ردیف

     شرح

     تولیدکننده

     قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

     قیمت پایه عرضه (ریال)

     مقدار عرضه (تن)

     ۱

     کاتد مس

     شرکت ملی صنایع مس ایران

     ۶۶۴,۱۲۵

     ۶۷۵,۹۰۷

     ۳۰۰۰

     ادامه مطلب

      📰 عرضه کاتد مس بابک مس ایرانیان | یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

      عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

      🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت بابک مس ایرانیان به صورت زیر می‌باشد 👇.

      ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)
      ۱کاتد مسشرکت بابک مس ایرانیان۶۳۹,۵۸۶۶۴۴,۱۹۳۶۴۴,۱۹۳۱۰۰۱۴۰

      ادامه مطلب


       📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس لیچینگ | برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

       عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

       🔊 برآورد عرضه کاتد مس لیچینگی برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ردیف

       شرح

       تولیدکننده

       قیمت عرضه (ریال)

       قیمت میانگین موزون (ریال)

       قیمت میانگین هفته قبل (ریال)

       مقدار عرضه (تن)

       تقاضا (تن)

       معامله (تن)

       ۱

       مس کاتد ۲ (لیچینگ)

       شرکت ملی صنایع مس ایران

       ۶۴۴,۱۹۳

       ۶۴۴,۱۹۳

       ۶۳۹,۵۸۶

       ۱۰۰۰

       ۱۰۰۰

       ۱۰۰۰

       ادامه مطلب

        📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

        عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

        🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

        ردیف

        شرح

        تولیدکننده

        قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

        قیمت پایه عرضه (ریال)

        مقدار عرضه (تن)

        ۱

        کاتد مس

        شرکت ملی صنایع مس ایران

        ۶۳۹,۵۸۶

        ۶۴۴,۱۹۳

        ۳۰۰۰

        ادامه مطلب

         📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

         عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

         🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۹ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

         ردیف

         شرح

         تولیدکننده

         قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)

         قیمت پایه عرضه (ریال)

         مقدار عرضه (تن)

         ۱

         کاتد مس

         شرکت ملی صنایع مس ایران

         ۶۲۴,۵۲۴

         ۶۲۶,۹۰۴

         ۳۰۰۰

          
         ادامه مطلب