سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن/لحظه ای مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 4 مرداد 1400|  July 26 2021

📌 نفت : Oil : 72.34

📌 طلا :Gold  : 1807.4

📌 نقره : Silver : 25.375

📌 آلومینیوم : (⌚️8.2-) 2,483.8:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 134+)

Copper :9,567.5 

📌 سرب :(⌚️ 59.75-)Lead or PB : 2,356.25

📌 نيكل : (⌚️168+)435,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️808.5-) 292.5,Tin or SN : 34

📌 روی : (⌚️ 3.5+)947.5, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن/لحظه ای مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 4 مرداد 1400|  July 26 2021

📌 نفت : Oil : 72.68

📌 طلا :Gold  : 1807.2

📌 نقره : Silver : 25.350

📌 آلومینیوم : (⌚️13.25+) 2,505.25:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 178.75+)

Copper :9,612.25 

📌 سرب :(⌚️ 52-)Lead or PB : 2,364

📌 نيكل : (220.5+)874.5,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️811-) 290.0,Tin or SN : 34

📌 روی : (⌚️ 22+)966, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن/لحظه ای مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 31تير1400 |  July 22 2021

📌 نفت : Oil : 71.82

📌 طلا :Gold  : 1799.8

📌 نقره : Silver : 25.255

📌 آلومینیوم : (⌚️22.8+) 2454.8:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 105.8+) 377.3,Copper : 9

📌 سرب :(⌚️ 6+) 347.5,Lead or PB : 2

📌 نيكل : (208+)590,Nickel : 18

📌 قلع : (⌚️1198.5-) 402.5,Tin or SN : 33

📌 روی : (⌚️ 11.8+)934.3, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

 

قیمت بسته شدن/لحظه ای مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 30تير1400 |  July 22 2021

📌 نفت : Oil : 70.69

📌 طلا :Gold  : 1802.3

📌 نقره : Silver : 25.1

📌 آلومینیوم : (⌚️7.5+) 2432:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 60.5+) 271.5,Copper : 9

📌 سرب :(⌚️ 21.5+)341.5,Lead or PB : 2

📌 نيكل : (188-)382,Nickel : 18

📌 قلع : (⌚️166-) Tin or SN : 34601

📌 روی : (⌚️ 13-)922.5, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

 

قیمت بسته شدن/لحظه ای مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 30تير1400 |  July 21 2021

📌 نفت : Oil : 70.12

📌 طلا :Gold  : 1805.4

📌 نقره : Silver : 25.225

📌 آلومینیوم : (⌚️26+) 2450.5:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 125+) 336,Copper : 9

📌 سرب :(⌚️ 5.5-)5.325,Lead or PB : 2

📌 نيكل : (160-)410,Nickel : 18

📌 قلع : (⌚️1384.5-) 382.5,Tin or SN : 33

📌 روی : (⌚️ 2.5+)938, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

 

قیمت بسته شدن/لحظه ای مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 30تير1400 |  July 212021

📌 نفت : Oil : 69.08

📌 طلا :Gold  : 1812.5

📌 نقره : Silver : 25.205

📌 آلومینیوم : (⌚️11+) 2435.5:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 70+) 281,Copper : 9

📌 سرب :(⌚️ 0.75-)25 .319,Lead or PB : 2

📌 نيكل : (262.5-)307.5,Nickel : 18

📌 قلع : (⌚️1,534.5-) 232.5,Tin or SN : 33

📌 روی : (⌚️ 5.25-)930.25, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

 

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 16 تير1400 |  July 7 2021

📌 نفت : Oil : 72.85

📌 طلا :Gold  : 1812.7

📌 نقره : Silver : 26

📌 آلومینیوم : (⌚️73.5-) 24.35:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 187-) 264.5,Copper : 9

📌 سرب :(⌚️ 23.5-)0 .283,Lead or PB : 2

📌 نيكل : (129-)180,Nickel : 18

📌 قلع : (⌚️333-) 666,Tin or SN : 32

📌 روی : (⌚️ 32-).912, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

 

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 16 تير1400 |  July 7 2021

📌 نفت : Oil : 74.95

📌 طلا :Gold  : 1803.6

📌 نقره : Silver : 26.070

📌 آلومینیوم : (⌚️7.75+) 2477.75:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 1.25+) 438.75,Copper : 9

📌 سرب :(⌚️ 25.25-)25 .317,Lead or PB : 2

📌 نيكل : (53-)620,Nickel : 18

📌 قلع : (⌚️1,201-) 875,Tin or SN : 31

📌 روی : (⌚️ 5.75+).912, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

چهاردهم تیر الی هجدهم تیر

2021 5&9 July

  • آلومینیوم:  (3.5-) 2496.5 :Al
ادامه مطلب

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

 

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 18 تير1400 |  July 9 2021

📌 نفت : Oil : 74.73

📌 طلا :Gold  : 1803.5

📌 نقره : Silver : 26

📌 آلومینیوم : (⌚️35+) 2470:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 173+) 437.5,Copper : 9

📌 سرب :(⌚️ 59.5+)5 .342,Lead or PB : 2

📌 نيكل :(⌚️493+)Nickle or Ni : 18,673

📌 قلع : (⌚️410+) 076,Tin or SN : 33

📌 روی : (⌚️ 43+).955, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب