سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

 

تاثیر میانگین قیمت فلزات

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅8 مرداد 1400|  July 30 2021

توجه
توجه

توجه

📌 آلومینیوم : (⌚️94.2+)

2538.7:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 390.3+)

Copper :9702.9

📌 سرب :(⌚️ 51.3+)Lead or PB : 2399.8

📌 نيكل : (Nickel:(+827.8

19618.8

📌 قلع : (⌚️707.5+)

Tin or SN : 35473.3

📌 روی : (⌚️ 40+)

2973.8 Zinc or ZN : 

ادامه مطلب

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

میانگین قیمت فلزات گرانبها در بورس لندن با اگاهی رسانی ساتراپ ثقفی

 

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅8 مرداد 1400|  July 30 2021

توجه
توجه

توجه

📌 آلومینیوم : (⌚️94.2+)

2538.7:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 390.3+)

Copper :9702.9

📌 سرب :(⌚️ 51.3+)Lead or PB : 2399.8

📌 نيكل : (Nickel:(+827.8

19618.8

📌 قلع : (⌚️707.5+)

Tin or SN : 35473.3

📌 روی : (⌚️ 40+)

2973.8 Zinc or ZN : 

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅8 مرداد 1400|  July 30 2021

📌 نفت :Oil :75.30

📌 طلا :Gold  : 1828.1

📌 نقره : Silver : 25.5

📌 آلومینیوم : (⌚️67.5+)

2624:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 33.5-)

Copper :9747.5

📌 سرب :(⌚️ 28+)Lead or PB : 2424

📌 نيكل : (Nickel:(+123

19892

📌 قلع : (⌚️233+)

Tin or SN : 35965

📌 روی : (⌚️ 54.5+)

3039 Zinc or ZN : 

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅7 مرداد 1400|  July 29 2021

📌 نفت :Oil :74.50

📌 طلا :Gold  : 1819.5

📌 نقره : Silver : 25.4

📌 آلومینیوم : (⌚️40.5+)

2,556.5:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 84+)

Copper :9,781 

📌 سرب :(⌚️ 26.5+)Lead or PB : 2,396

📌 نيكل : (Nickel:(+186 

19,769

📌 قلع : (⌚️61+)

Tin or SN : 35,732

📌 روی : (⌚️ 33+)

984.5, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅6 مرداد 1400|  July 28 2021

📌 نفت : Oil : 73.72

📌 طلا :Gold  : 1804.1

📌 نقره : Silver : 24.8

📌 آلومینیوم : (⌚️18.5+) 2,516:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 12-)

Copper :9,697 

📌 سرب :(⌚️ 15.5-)Lead or PB : 2,369.5

📌 نيكل : (⌚️215+)583,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️89-) 671,Tin or SN : 35

📌 روی : (⌚️ 3.5+)951.5, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅6 مرداد 1400|  July 28 2021

📌 نفت : Oil : 73.94

📌 طلا :Gold  : 1799

📌 نقره : Silver : 24.780

📌 آلومینیوم : (⌚️1-) 2,496.5:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 34.5+)

Copper :9,743.5 

📌 سرب :(⌚️ 29.75-)Lead or PB : 2,355.25

📌 نيكل : (⌚️142-)510,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️1267.5-) 492.5,Tin or SN : 34

📌 روی : (⌚️ 17.5+)965.5, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅5 مرداد 1400|  July 27 2021

📌 نفت : Oil : 72.80

📌 طلا :Gold  : 1797.1

📌 نقره : Silver : 25.1

📌 آلومینیوم : (⌚️2-) 2,497.5:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 129+)

Copper :9,709 

📌 سرب :(⌚️ 39.5-)Lead or PB : 2,385

📌 نيكل : (⌚️114-)368,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️89-) 760,Tin or SN : 35

📌 روی : (⌚️ 2+)948, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 4 مرداد 1400|  July 26 2021

📌 نفت : Oil : 73.53

📌 طلا :Gold  : 1798.86

📌 نقره : Silver : 25.238

📌 آلومینیوم : (⌚️1.5-) 2,498:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 110.25+)

Copper :9,690.25 

📌 سرب :(⌚️ 66.5-)Lead or PB : 2,358

📌 نيكل : (⌚️214.5-)267.5,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️1056-) 615,Tin or SN : 34

📌 روی : (⌚️ 22.2+)968.5, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 4 مرداد 1400|  July 26 2021

📌 نفت : Oil : 73.53

📌 طلا :Gold  : 1798.86

📌 نقره : Silver : 25.238

📌 آلومینیوم : (⌚️7.5+) 2,499.5:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 146.5+)

Copper :9,580 

📌 سرب :(⌚️ 8.5+)Lead or PB : 2,424.5

📌 نيكل : (⌚️215+)482,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️570+) 671,Tin or SN : 35

📌 روی : (⌚️ 2+)946, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب

عایق الاستومری شاخه 2 (ضخامت 1/2 اینچ یا 12.7 میلی‌متر)

قيمت بورس لندن

قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

قیمت بسته شدن/لحظه ای مس، نفت، طلا و سایر فلزات گرانبها، بورس لندن (LME)

📅 4 مرداد 1400|  July 26 2021

📌 نفت : Oil : 73.06

📌 طلا :Gold  : 1809.7

📌 نقره : Silver : 25.495

📌 آلومینیوم : (⌚️6.75+) 2,498.75:Aluminium

📌 مس :(⌚️ 180+)

Copper :9,613.5 

📌 سرب :(⌚️ 32.75-)Lead or PB : 2,383.25

📌 نيكل : (⌚️218+)485,Nickel : 19

📌 قلع : (⌚️821-) 280.0,Tin or SN : 34

📌 روی : (⌚️ 14.5+)958.5, Zinc or ZN : 2

ادامه مطلب