🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۹ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۹ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۳۲,۴۳۱ ۲۳۷,۲۸۶ ۲۳۷,۲۸۶ ۳۰۰۰ ۱۵۶۰ ۱۵۶۰
۳ بیلت ۶۰۶۳-۷ آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۴۸,۳۸۰ ۲۵۳,۵۷۶ ۲۵۳,۵۷۶ ۱۰۰۰ ۲۲۰ ۲۲۰

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۹ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۲۹,۸۹۵ ۲۳۲,۴۳۱ ۲۳۲,۴۳۱ ۳۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰
۲ بیلت ۶۰۶۳-۷ شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان ۲۴۴,۵۱۹ ۲۴۷,۲۲۰ ۸۰
۳ بیلت ۶۰۶۳-۷ آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۴۵,۶۶۶ ۲۴۸,۳۸۰ ۲۴۸,۳۸۰ ۵۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۲۳ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۲ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۲۹,۸۹۵ ۲۲۹,۸۹۵ ۳,۰۰۰ ۶۲۰ ۶۲۰
۲ بیلت ۶۰۶۳-۷ شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان ۲۴۴,۵۱۹ ۲۴۴,۵۱۹ ۲۰۰ ۲۰ ۲۰
۳ بیلت ۶۰۶۳-۷ آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۴۵,۶۶۶ ۲۴۵,۶۶۶ ۶۰ ۲۰ ۲۰

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۲۸,۳۰۲ ۲۲۸,۳۰۲ ۷۴۰ ۷۴۰ ۷۴۰
۲ شمش ۹۹٫۷ با عیار ۱۰۰۰ پوندی آلومینیوم المهدی ۲۲۸,۰۰۲ ۲۲۸,۰۰۲ ۶۰۰ ۵۴۰ ۵۴۰

ادامه مطلب

🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۸ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۱۸,۴۵۲ ۲۱۸,۴۵۲ ۲۲۴,۱۳۲ ۶۰۰
۲ بیلت :۷-۶۰۶۳ آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۳۳,۴۲۲ ۲۳۳۴۲۲ ۲۳۹,۵۰۰ ۲۰۰

ادامه مطلب

🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) مقدار عرضه (تن) مقدار تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
۱ شمش ۱۰۰۰p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۱۵,۶۶۴ ۲۱۸,۴۵۲ ۲۱۸,۴۵۲ ۴۰۰
۲ بیلت :۷-۶۰۶۳ آلومینیوم ایران(ایرالکو) ۲۳۳۴۲۲ ۲۳۳۴۲۲ ۸۰۰

۱

ادامه مطلب

🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ادامه مطلب