عرضه شمش آلومینیوم | ۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۳th January 2020

عرضه شمش آلومینیوم

🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۲۳ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
۱شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۲۹,۸۹۵۲۲۹,۸۹۵۳,۰۰۰۲,۸۲۰۲,۶۸۰
۲شمش ۱۰۰۰p-99.75عرضه شرکت آلومینیوم المهدی۲۲۷,۸۹۵۲۲۷,۸۹۵۱,۸۰۰۱,۶۸۰۱,۰۸۰

ادامه مطلب


  عرضه شمش آلومینیوم | ۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۲th January 2020

  عرضه شمش آلومینیوم

  🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای ۲۲ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان به صورت زیر می‌باشد 👇.

  ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
  ۱شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۲۹,۸۹۵۲۲۹,۸۹۵۳,۰۰۰۶۲۰۶۲۰
  ۲بیلت ۶۰۶۳-۷شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان۲۴۴,۵۱۹۲۴۴,۵۱۹۲۰۰۲۰۲۰
  ۳بیلت ۶۰۶۳-۷آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۴۵,۶۶۶۲۴۵,۶۶۶۶۰۲۰۲۰

  ادامه مطلب


   عرضه آلومینیوم | ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۷th January 2020

   عرضه شمش آلومینیوم

   🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

   ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
   ۱شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۲۸,۳۰۲۲۲۸,۳۰۲۷۴۰۷۴۰۷۴۰
   ۲شمش ۹۹٫۷ با عیار ۱۰۰۰ پوندیآلومینیوم المهدی۲۲۸,۰۰۲۲۲۸,۰۰۲۶۰۰۵۴۰۵۴۰

   ادامه مطلب


    عرضه آلومینیوم المهدی |۱۱ دی ۱۳۹۸

    عرضه شمش آلومینیوم

    🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

    ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)تقاضا (تن)محل تحویل
    ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۲۳,۸۳۲۲۲۶,۲۱۵۱۵۰۰۳۴۸۰تهران

     

    ⚖️تسویه : نقدی/اعتباری با گشایش اسناد اعتباری یا ضمانت نامه بانکی ماهانه ۱٫۵ درصد کارمزدتسویه اعتباری حداکثر

    ادامه مطلب


     عرضه شمش آلومینیوم | ۸ دی ۱۳۹۸

     عرضه شمش آلومینیوم

     🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۸ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

     ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
     ۱شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۱۸,۴۵۲۲۱۸,۴۵۲۲۲۴,۱۳۲۶۰۰
     ۲بیلت :۷-۶۰۶۳آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۳۳,۴۲۲۲۳۳۴۲۲۲۳۹,۵۰۰۲۰۰

     ادامه مطلب


      عرضه آلومینیوم | ۱ دی ۱۳۹۸

      عرضه شمش آلومینیوم

      🔊 عرضه شمش آلومینیوم برای ۱ دی ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

      ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
      ۱شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۱۵,۶۶۴۲۱۸,۴۵۲۲۱۸,۴۵۲۴۰۰
      ۲بیلت :۷-۶۰۶۳آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۳۳۴۲۲۲۳۳۴۲۲۸۰۰

      ۱

      ادامه مطلب


       عرضه آلومینیوم المهدی |۲۴ آذر ۱۳۹۸

       مفتول آلومینیوم | بازار مس

       🔊 برآورد عرضه (یک روز قبل از عرضه) مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)مقدار عرضه (تن)محل تحویل
       ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۱۲۶۳۳۲۱۵,۰۶۴۱۵۰۰تهران

        

       🔊 عرضه مفتول آلومینیوم  ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

       ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)محل تحویل
       ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۱۲۶۳۳۲۱۵,۰۶۴۱۵۰۰۱۰۴۰۴۴۰تهران

        

        

       ⚖️تسویه : نقدی/اعتباری با گشایش اسناد اعتباری یا ضمانت نامه بانکی ماهانه ۱٫۵ درصد کارمزدتسویه اعتباری حداکثر

       ادامه مطلب


        عرضه آلومینیوم | ۲۳ آذر ۱۳۹۸

        مفتول آلومینیوم | بازار مس

        🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۲۳ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

        ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه هفته قبل (ریال)قیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
        ۱شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۳۰,۱۹۳۲۱۵,۶۶۴۲۱۵,۶۶۴۲۰۰۰۱۰۸۰۱۱۸۰

        ۱

        ادامه مطلب


         برآورد عرضه آلومینیوم المهدی | ۱۸ آذر ۱۳۹۸

         مفتول آلومینیوم | بازار مس

         🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇.

         ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)مقدار عرضه (تن)
         ۱شمش ۱۰۰۰P-99.7شرکت آلومینیوم المهدی۲۱۲۶۳۳۲۰۰۰

         ادامه مطلب


          عرضه آلومینیوم | ۱۷ آذر ۱۳۹۸

          مفتول آلومینیوم | بازار مس

          🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇.

          ردیفنوع کالاتولیدکنندهقیمت پایه عرضه (ریال)قیمت میانگین موزون (ریال)مقدار عرضه (تن)مقدار تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
          ۱بیلت ۶۰۶۳-۷آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۳۰,۱۹۳۲۳۰,۱۹۳۴۰۰۴۴۰۴۰۰
          ۲شمش ۱۰۰۰p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو)۲۱۵,۴۳۳۲۱۵,۴۳۳۳۰۰۰۲۴۶۰۲۴۶۰

          ادامه مطلب