سایت اینترنتی بازار مس

bazaremes.com

چهاردهم تیر الی هجدهم تیر

2021 5&9 July

  • آلومینیوم:  (3.5-) 2496.5 :Al

  • مس: (106.2+ ) Cu: 9422.7
  • سرب: (36.3+) 2316.4 :Pb
  • نیکل: (165.8+) 18414.6 :Ni

  • قلع: (41.6-)32973.8 :Sn

  • روی:( 18.5+) Zn: 2939.7

دیدگاهتان را بگذارید